loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Tužba za zaštitu od diskriminacije

Nevenka Kapičić 0 comments 12.11.2020

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ podnijela je tužbu protiv Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore koji zastupa dr Damir Šehović.

Osnova tužbe je neorganizovanje školskog prevoza za učenike/ce romske i egipćanske zajednice uzrasta 1-5 razreda, koji su upisani u sljedeće osnovne škole na teritoriji Podgorice: ,,Oktoih“, ,,21.maj“, ,,Savo Pejanović“, ,,Marko Miljanov“ i ,,Vuk Karadžić“.

Od početka školske 2020/21. godine Ministarstvo prosvjete nije uspostavilo nikakvo rješenje koje bi omogućilo romskoj i egipćanskoj djeci da pohađaju nastavu u teritorijalno daljim školama. Dodatno za novi sistem nastave, odnosno online nastavu, nije izvršeno ispitivanje terena u pogledu stepena spremnosti romskih i egipćanskih porodica da obezbijede osnove digitalizacije potrebne za učenje, a zatim nije izvršeno ni usklađivanje standarda ovih zajednica sa minimumom uslova potrebnih za praćenje online nastave.

Preko 230-oro djece iz romske i egipćanske zajednice je propustilo šest radnih sedmica, a sada je započeta i sedma sedmica učenjem od kuće. Provjere znanja su u toku, a jasno je da bez dolaska u školu uopšte, pomenuta djeca nisu mogla da usvoje ikakvo znanje, a još manje da prođu kroz proces ocjenjivanja. U pitanju su djeca iz romskih porodica koje su nakon ratnih dešavanaja na Kosovu izbjegla u Crnoj Gori. Ministarstvo prosvjete je ove godine donjelo odluku da u najbližu osnovnu školu ovim porodicama ne omogući upis djece već da ih rasporedi u šest gradskih škola, a da im istovremeno obezbjedi prevoz do škole i nazad. Međutim, djeci nije obezbijeđen školski prevoz iako nijesu upisani u najbližu školu.

Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca“ direktno se obraćala Ministarstvu prosvjete sa apelom da se situacija razriješi što prije, a ujedno se javno oglašavala u štampanim i elektronskim medijima i putem društvenih mreža, sa ciljem informisanja javnosti o neorganizovanju prevoza koji je ugrozio pristup obrazovanju romske i egipćanske djece.

Pravo na obrazovanje je zagarantovano Ustavom Crne Gore, Zakonom o obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i međunarodnim standardima (Konvencija o pravima djeteta, Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima). Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je obaviješten o problemu i nadležan je da samostalno preduzme dalje korake u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Propuštanjem da uredi režim prevoza romskih učenika do školskih ustanova u izmijenjenim uslovima izazvanim COVID-19 epidemijom i/ili da obezbjedi drugi vid pohađanja nastave, te svojim pasivnim držanjem i nedostatkom komunikacije sa zainteresovanim stranama, uključujući predstavnike romskih udruženja i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstvo prosvjete je dovelo preko 230 učenika/ca iz romske i egipćanske zajednice u neravnopravan i nepovoljan položaj u odnosu na druge učenike/ce, postupajući suprotno zahtjevima člana 14 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Protokola 12 uz Konvenciju i vršeći diskriminaciju u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije, na osnovu kojeg je zabranjen svaki vid diskriminacije načinjen propuštanjem postupanja prema jednom licu, odnosno grupi lica u odnosu na druga lica, kao i isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva nekom licu u odnosu na druga lica, koje se zasniva na rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, društvenom ili etničkom porijeklu, vezi sa nekim manjinskim narodom ili manjinskom nacionalnom zajednicom.


Partneri

...