loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Održan seminar Zajednička akcija zagovaranja

Webmaster 0 comments 05.07.2021

U Ulcinju je 17. i 18. juna , održan seminar “Zajednička akcija zagovaranja” u organizaciji Romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”. Ova aktivnost je dio projekta “Okončanje romske apatridije u zemljma zapadnog Balkana” koji podržava Europian network on statelessness (ENS) i finansira Open society fund (OSF).

Seminar je okupio romske i egipćanske organizacije civilnog društva kao i predstavnike UNHCR-a  i Građanske alijanse sa ciljem unapređenja međusobne saradnje u oblasti rješavanja problema neregulisanog pravnog statusa i apatrdije sa kojim se suočava veliki broj pripadnika romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori.

NVO Koračajte sa nama – Phiren amenca je nedavno izdao studiju slučaja “Romi bez regulisanog pravnog statusa u vrijeme pandemije COVID 19” prilikom čije izrade je realizovano terensko istraživanje kojim je utvrđeno da 198 odraslih i 216 djece bez regulisanog pravnog statusa i u riziku od apatridije. 

Planirano je da se slično istraživanje odnosno mapiranje romskog i egipćanskog stanovništva u riziku od apatridije realizuje i u ostalim lokalnim sredinama gdje ova populacija živi. Stoga je jedan od ciljeva seminara bio planiranje modela budućih zajedničkih aktivnosti civilnog sektora na suzbijanju pojave apatridije među pripadnicima romske i egipćanske zajednice.

Učesnici seminara su razmatrali različita rješenja i modele djelovanja u lokalnim sredinama u cilju suzbijnaja pojave apatridije. Tako je između ostalog predloženo i da se u svim lokalnim sredinama formiraju lokalni centri podrške u kojima bi osobe koje imaju problem sa pravnim statusom mogle da dobiju sve potrebne informacije o postupcima koje trebaju da preduzmu. Lokalni centri podrške bi bile organizacije civilnog društva. U okviru ovih centara bi se formirale baze podataka o osobama koje ne mogu da riješe svoj pravni status koje bi se dijelile sa predstavnicima UNHCR i Građanske alijanse kako bi i oni pomogli u rješavanju svakog pojedinačnog slučaja.  Podrška osobama bez statusa se tu ne bi završila već bi centri nastavili da prate svaki pojedinačni slučaj do konačnog rješenja.

Učesnici su istakli da u cilju efektivnije zaštite prava Roma i Egipćana treba raditi na edukaciji romskih organizacija o zakonodavstvu koje reguliše pravni status. Rješenju problema pravnog statusa koji sprečava istinsku inkluziju romskog i egipćanskog stanovništva, učesnici su vidjeli  i u pokretanju informativnih kampanja u zajednici, uključivanju kancelarije Ombudsmana u rješavanje pojedinačnih slučajeva. Jedan od zaključaka seminara je neophodnost javnog zagovaranja promjene postojećih i inteziviranju primjene postojećih zakonskih rješenja.


Partneri

...