loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

NVO Phiren Amenca predala inicijativu za ostvarivanje političke participacije Roma Skupštini i Ustavnom sudu

Andrija Djukanovic 0 comments 07.12.2021

Nevladina organizacija Phiren amenca je podnijela inicijativu Skupštini Crne Gore za donošenje izmjena i dopuna Zakona o izboru odbornika i poslanika kako bi se obezbijedilo učešće u raspodjeli mandata izbornih lista za izbor poslanika romske manjinske nacionalne zajednice.

Inicijativa se oslanja na odredbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina kojom se zemlje ugovornice obavezuju da jemeče prava nacionlanim maninama na ravnopravnost pred zakonom. Ova konvencija zabranjuje bilo koji oblik diskriminacije u oblasti ekonomskog, socijalnog, političkog i kulturnog života, a u isto vrijeme obavezuje države potpisnice da usvajaju odgovarajuće mjere za postizanje pune i efektivne ravnoprvanost nacionalnih manjina.

Odredbama Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina obavezuju se ržave koje su je usvojilke da obezbijede učešće pripadnika nacionalnioh manjina u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i javnim poslovima, naročito onim koji se njih tiču.

NVO Phiren amenca ukazuje i na odredbe Ustava Crne Gore koji propisuje u članu 79. da su zajamčena prava pripadnicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na autentičnu zastupljenost u Skupštini Crne Gore i skupštinama lokalnih samouprava u kojima čine značajan dio stanovništva shodno principu afirmativne akcije.

Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano je da u raspodjeli mandata učestvuju izborne liste koje su dobilke najmanje 3 odsto od ukupno važećih glasova. Izuzetno od ovoga izborne liste pripadnika manjinskih naroda ili manjinske nacionalne zajednice stiču pravo na raspojelu mandata ukoliko su osvojile najmanje 0,7 odsto ukupno važećih glasova na izborima. Još niži census propisan je za htvatsku nacionalnu manjinu čija lista treba osvojiti 0,35 od ukupno važećih glasova.

Uzimajući u obzir međunarodne dokumente, ustavna rješenja kao i zakonska rješenja koja se propisuju za pripadnike hrvatske nacionalne manjine, NVO Phiren amenca inicira prema Skupštini zahtjev da bi se sve nabrojano trebalo primijeniti i na romsku nacionalnu manjinu kako bi se omogućilo njihovo autentično predstavljanje u Skupštini i postigao proklamovani cilj izgradnje demokratskog i pravednog društva i spriječila diskriminacija u političkoj participaciji romske nacionalne zajednice.

U cilju postizanja pune ravnopravnosti u političkoj participaciji NVO Phiren amenca podnijela je Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 94. Zakona o izboru odbornika i poslanika koji sadrži norme diskriminatornog karaktera u pogledu političke participacije romske nacionalne manjine.

Naime, odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika ne garantuju jednakopravnu mogućnost ostvarivanja prava na poslanički odnosno odbornički mandate. Ovim Zakonom omogućava se pripadnicima hrvatskog naroda da imaju zagarantovan poslanički mandate iako  prema poslednjem popisu  predstavljaju manje brojnu populaciju. Takođe, članom 94. Stav 4. U privilegovan položaj se stavljaju pripadnici onih nacionalnih I etničkih zajednica koje postignu zakonom efinisano učešće do 15 odsto od ukupnog stanovništva na državnom nivou i 1,5 odsto do 15 odsto na lokalnom nivou, pri čemu je malo vjerovatno da će Romi svoja politička prava ostvariti primjenom ovog rješenja osim u opštinama Podgorica i Berane gdje ih ima 2,1 odnosno 1,56 odsto.

Sve ovo prijeti da ugrozi prava na političku participaciju pripadnika romskog naroda pa NVO Phiren amenca poziva Ustavni sud da proglasi neustavnim član 94. Zakona o izboru odbornika i poslanika proglasi neustavnim.


Partneri

...