loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Prvi koraci organizacije

Berisa Elvis 0 comments 27.05.2015

NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” osnovana je 02. februara 2014. Godine u Podgorici. 

Osnivači romske organizacije mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” su: Elvis Beriša, trenutno na poziciji izvršnog direktora, Serđan Baftijari, Anita Beriša, Fitim Pajazitaj i Vanesa Gaši. 
Osnivači organizacije su mladi Romi i Romkinje, aktivisti/kinje u romskoj zajednici, uspješno pohađali više različitih programa, koji su im omogućili da se razviju u mlade ljude i aktivno djeluju u romskoj zajednici u cilju poboljšanja položaja njenih članova sa fokusom na mlade, a paralelno su sticali i neophodna znanja i vještine za rad u civilnom sektoru. Višegodišnji angažman osnivača na volonterskoj osnovi i rad u nevladinim organizacijama dodatno je ojačao njihovu želju i ohrabrio da korače u civilni sector sa prvom aktivnom organizacijom mladih u Podgorici i šire. 
Značajnu podršku pri osnivanju organizacije pružili su NVO CEDEM, NVO Forum MNE i Centar za obuku i obrazovanje. Cilj osnivanja organizacije je da uključi romsku i egipćansku zajednicu u procesu njihove integracije u društvo i da Crna Gora bude društvo jednakih mogućnosti, u kojem mladi Romi i Egićani žive , obrazuju se, razvijaju i učestvuju u kreiranju okruženja koje svima pruža jednake mogućnosti i njeguje univerzalne vrijednosti. Naša organizacija ima za cilj takođe da svojim aktivnim angažovanjem doprinosi razvoju i aktivno učešće mladih Roma i Romkinja, Egipćana i Egipćanki u životu crnogorskog društva, jačanju institucionalnih kapaciteta za uključivanje romske i egipćanske populacije, te smanjenju negativnih stavova i diskriminacije Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Prvi korak organizacije bio je povezivanje sa mladima iz romske i egipćanske zajednice. Tim korakom su koračali i naši prijatelji, sada već partneri NVO Forum MNE i CEDEM, koji su nam ustupili svoje prostorije u kojima smo održavali radionice sa mladima i podsticali ih da se obrazuju. Na radionicama smo organizovali razne zajedničke akcije, a istovremeno smo i razvijali naše individualne potencijale i vještine asertivne komunikacije. Broj članova, koji su se uključivali u organizaciji, je rastao na svakoj radionici. 

Osim povezivanja sa mladim ljudima, uspostavili smo saradnju sa drugim nevladinim organizacijama koje rade na obrazovanju mladih, Ministasrtvom za ljudska i manjinska prava, Zavodom za školstvo i srednjm školama u Podgorici u kojima su pohađali naši članovi. Takođe, uspostavili smo veoma dobru saradnju sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori koja je podržala Omladinski centar na Koniku, koji će biti izgrađen do kraja jeseni ove godine, a kojeg će koordinirati Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca”. 
Učlanili smo se u nekoliko mreža organizacija, a poseban rezultat smatramo učlanjivanjem u Timu za podršku RE zajednici, koji je oformljen od strane Uprave policije, Centra bezbjednosti Podgorica sa ciljem da se suzbije prosjačenje, posebno djece i spriječavaju ugovaranje ranih dječijih brakova. Romska organizacija mladih je u saradnji sa predstavnicima Centra bezbjednosti i CSR bila uključena u aktivnosti CB-a na suzbijanju prosjačenja.


Leave a comment

Partneri

...