loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Vizija i misija

Berisa Elvis 0 comments 01.06.2015

Vizija:


Crna Gora kao društvo jednakih mogućnosti, u kojem mladi Romi i Egićani žive , obrazuju se, razvijaju i učestvuju u kreiranju okruženja koje svima pruža jednake mogućnosti i njeguje univerzalne vrijednosti.


Misija:

ROM Phiren amenca svojim aktivnim angažovanjem doprinosi razvoju i aktivno učešće mladih Roma i Romkinja, Egipćana i Egipćanki u životu crnogorskog društva, jačanju institucionalnih kapaciteta za uključivanje romske i egipćanske populacije, te smanjenju negativnih stavova i diskriminacije Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

Ciljevi  udruženja su: 

1) Jačanje kapaciteta mladih RE populacije za demokrasko učešće u životu društva.
2) Jačanje institucionalnih kapaciteta za inkluziju RE populacije
3) Iniciranje i praćenje zakonodavnih inicijativa koji se odnose na romsku i egipćansku populaciju
4) Suzbijanje i eliminacija negativnih stavova i etničkih predrasuda prema Romima i Egipćanima    
                        

Djelatnosti udruženja su:
Podsticanje i podrška  romskoj zajednici da uzme aktivno učešće u društvenim tokovima
Objavljivanje  publikacija, brošura i analiza u skladu sa zakonom;
Angažovanje naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena razvoja romske zajednice;
Saradnja sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave programima razvoja romske zajednice;
Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama;
Organizovanje i sprovođenje projekata i aktivnosti u cilju podrške starijim osobama
Organizovanje humanitarnih akcija, u skladu sa zakonom u cilju razvoja romske zajednice.
Organizovanje akcija za očuvanje čovjekovog zdravlja i okoline i podizanju svjesti o  kulturi življenja u romskim naseljima u saradnji sa nadležnim organima;
Poštovanje standarda i primjena nacionalnih, evropskih i međunarodnih dokumenata koji se odnose na poštovanje ljudskih, ženskih i dečijih prava;
Negovanje kulturnih i identitetskih vrijednosti nacionalnih zajednica;
Iniciranje i afirmisanje akcija za osnivanje preduzeća, zadruga, ustanova i drugih programa koji za cilj imaju ekonomsko osnaživanje i smanjenje siromaštva, a u skladu sa ciljevima organizacije;
Organizovanje i sprovođenje projekata, akcija za mlade i djecu i promociju principa jednakosti i rodne ravnopravnosti;
Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;
Podrška primjene namjera aktivnog zapošljavanja mladihRoma i Egipćana, a radi jednakog pristupa tržištu rada
Pružanje podrške za nastavak školovanja
Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja
Informisanje mladih o njihovim pravima i obavezama
Lobiranje i zagovaranje za sprovođenje strategija koja se odnose na Rome i Egipćane
Omogućavanje aktivnog učešća mladih Roma/kinja i Egipćana/ki u kreiranju strategija koje ih se tiču na svim nivoima odlučivanja
Kreiranje novih i promocija postojećih zanimanja i profesija koje doprinose inkluziji (u obrazovanju,zdravstvu , zapošljavanju , socjalnoj zaštiti i dr.)
Informisanje društva o običajima i tradiciji Roma i Egipćana
Podsticanje interkulturalnih odnosa romske i neromske populacije na osnovi pozitivnih aspekata običaja i kulture i istraživanja diskriminatornih stavova i ponašanja prema romskoj zajednici
Podrška incijativama usmijernim ka povećanju pozitivnih stavova i    pospešivanje međusobne saradnje romske i neromske populacije
Aktivno promovisanje, podržavanje i prihvatanje različitosti u društvu


Naše aktivnosti su usmjerene u šest ključnih oblasti:

1. Obrazovanje
2. Rad sa mladima i djecom
3. Zapošljavanje
4. Zdravlje 
5. Pravno nevidljiva lica
6. Javno zastupanje u oblasti prava i sloboda mladih Roma i Egipćana
Leave a comment

Partneri

...