loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Oglas za eksperte za praćenje legalizacije objekata romske i egipćanske populacije

Nevenka Kapičić 0 comments 09.09.2020


1. UVOD

Projekat “Nevladine organizacije u akciji promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana u Crnoj Gori” će podstaći aktivno učešće nevladinih organizacija u naporima da se unaprijedi poštovanje ljudskih prava romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori kroz sveobuhvatan pristup koji uključuje razvoj njihovih profesionalnih i organizacionih kapaciteta, a posebno upravljanje projektnim ciklusom, praćenje i zagovaranje ljudskih prava, kao i finansijsku podršku za sprovođenje lokalnih inicijativa u cilju promocije i zaštite ljudskih prava Roma i Egipćana. Projekat će takođe podržati aktivnosti fokusirane na razvoj zajednice kroz podršku aktivnom učešću žena i mladih iz romske i egipćanske populacije u javnom životu. Implementacije projekta je u direktnoj vezi sa postojećim nacionalnim strategijama, uključujući Strategiju socijalne inkluzije Roma i Egipćana (2016-2020) i Strategiju za mlade (2017-2021). Stanovanje je identifikovano kao ključno pitanje u nacionalnoj strategiji za RE socijalnu inkluziju. Neadekvatan smeštaj utiče na životni standard RE i utiče na RE i zajednice i pojedince na pristup širokom spektru prava i usluga. Više od 40% RE porodica živi u strukturama koje nisu legalizovane i zbog toga su u riziku od deložacije. Zakon o legalizaciji neformalnih objekata omogućio je proces legalizacije neformalnih struktura i pružio priliku za trajno rešenje za mnoge RE porodice. OCD mogu igrati ključnu ulogu u praćenju napretka slučajeva legalizacije koji su podneseni lokalnim vlastima. Stoga će ugovor omogućiti izradu alata za praćenje legalizacije za OCD, kao i pravnu podršku RE populaciji u vezi sa postupkom legalizacije neformalnih objekata.


2.OPIS ZADATKA

2.1. Korisnik(ici): Help i Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“

2.2. Ciljevi:

 • Tokom ugovora potrebno je postići sledeći cilj:
 • Razvijeni alati i procedure za nadgledanje legalizacije neformalnih struktura koje će koristiti organizacije civilnog društva
 • Praćenje slučajeva legalizacije i pružanje pravne i tehničke pomoći

2.3. Potrebno je pružiti sledeće usluge:

 • Dizajnirati alate za OCD koje vrše lokalni nadzor nad sprovođenjem zakona o legalizaciji neformalnih objekata;
 • Razviti procedure za OCD koje će da koriste alate za vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona o legalizaciji neformalnih objekata;
 • Pružanje pravne i tehničke pomoći romskim porodicama u procesu legalizacije neformalnih objekata;
 • Analiza podzakonskih akata, protokola i smernica koje je Vlada usvojila za sprovođenje zakona o legalizaciji.

2.4. Očekivani rezultati su sledeći:

 • Dizajnirati alate za OCD koji vrše lokalni nadzor nad sprovođenjem zakona o legalizaciji neformalnih objekata;
 • Razvijene procedure za OCD koje koriste alate za vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona o legalizaciji neformalnih objekata;
 • Praćeni slučajevi legalizacije i pružena pravna i tehnička pomoć;
 • Kreirana Analiza podzakonskih akata, protokola i smernica koje je Vlada usvojila za sprovođenje zakona o legalizaciji;
 • Ubrzan proces legalizacije neformalnih objekata za romske i egipćanske porodice

3.PROFIL STRUČNJAKA

On/ona:

 • Poseduje univerzitetsku diplomu iz oblasti prava;
 • Poseduje minimum pet (5) godina relevantnog radnog iskustva;
 • Bogato iskustvo u praćenju pitanj astambenog zbrinjavanja Roma i Egipćana;
 • Odlične interpersonalne i vještine pisanja;
 • Proaktivnost, odgovornost;
 • Iskustvo u radu sa ranjivim grupama, posebno na pitanja za romsku zajednicu.


4.LOCATION AND DURATION / LOKACIJA I TRAJANJE

4.1.Početak:

 • 01. October 2020

4.2.Kraj:

 • 3.1. December 2020

Ukupan broj radnih dana: 15

4.3.Lokacija zadatka: Podgorica

5.PRODUKTI:

 • Dizajnirani alati za OCD koji vrše lokalni nadzor nad sprovođenjem zakona o legalizaciji neformalnih objekata;
 • Razvijene procedure za OCD koje će da koriste alate za vršenje nadzora nad sprovođenjem zakona o legalizaciji neformalnih objekata;
 • Praćenje slučajeva legalizacije i pružanje pravne i tehničke pomoći
 • Analiza podzakonskih akata, protokola i smernica koje je Vlada usvojila za sprovođenje zakona o legalizaciji;

Produkti moraju biti dostavljeni u vremenskim okvirima tenderske procedure.

6.BUDŽET
Ovo je ugovor zasnovan na ukupnoj sumi. Ukupni budžet je 2.250,00€ (bruto). Nije dozvoljena revizija cijene.

Svi zainteresovani kandidati CV mogu poslati na mail romphirenamenca@t-com.me. Konkurs je otvoren do 23.9.2020.godine.

NVO ,,Koračajte sa nama- Phiren Amenca" zadržava pravo da na intervju pozove samo one kandidate koji prođu u uži krug.


Partneri

...