loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

NVO Phiren Amenca na Odboru za ljudska prava

Serdjan Baftijari 0 comments 04.12.2019

Odbor za ljudska prava i slobode je na 46. sjednici razmotrio Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019 - 2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu.

Posebna pažnja je bila usmjerena na:
- aktivnosti preduzete u prevenciji, identifikaciji, zaštiti, pomoći i praćenju žrtava trgovine ljudima, sa fokusom na djecu, kao i krivičnom gonjenju i adekvatnom kažnjavanju učinilaca ovog krivičnog djela, u skladu sa nacionalnim krivičnim zakonodavstvom i prihvaćenim međunarodnim standardima;
- aktivnosti na unapređenju partnerstva, koordinacije i međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
- rad Operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima;
- potpisivanje Protokola o postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici na području Crne Gore i dosadašnje aktivnosti preduzete u borbi protiv dječjeg prosjačenja i
- aktivnosti koje nadležni organi preduzimaju na implementaciji preliminarnih preporuka specijalne izvjestiteljke UN za trgovinu ljudima, posebno ženama i djecom Marije Gracije Đamarinaro, saopštenih u Izjavi po završetku njene posjete Crnoj Gori, održane od 1. do 8. novembra 2019

Izvršni direktor Romske organizacije mladih „Phiren Amenca“, Elvis Beriša je izrazio zabrinutost oko podjele nadležnosti institucija u sprovođenju Protokola o postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici na području Crne Gore. Smatra da u ovom trenutku ne postoji adekvatna institucija za zbrinjavanje djece koju su roditelji navodili na prosjačenje. Takođe, istakao je da ovu djecu treba posmatrati kao žrtve i da oni ne zaslužuju isti tretman kao djeca koja na drugi način krše zakon. Mišljenja je da djeca koja su žrtve eksploatacije od strane roditelja ne smiju biti vraćena u svoje porodice sve dok iste ne budu ekonomske osnažene i u stanju da adekvatno brinu o njima. Smatra neophodnim definisanje načina funkcionisanja nevladinog sektora u Koordinacionom tijelu za praćenje implementacije Protokola i obezbjeđivanje adekvatnog prihvatilišta za djecu žrtve prosjačenja.


Partneri

...