loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Transparentna javna potrošnja na politike za romsku inkluziju

Serdjan Baftijari 0 comments 07.01.2019

Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren amenca” od 1. januara do 30. juna sprovodiće projekat pod nazivom "Transparentna javna potrošnja na politike za romsku inkluziju", podržanog od strane Instituta alternativa kroz program podrške projektima OCD u okviru programa „Money watch – civilno društvo, čuvar budžeta“ , a koji je finansijski podržala Evropska unija.

projekat ima za cilj da obezbjedi socijalnu inkluziju Roma u Crnoj Gori. Specifični cilj projekta je da osnaži OCD Roma da učestvuju u nadgledanju javne potrošnje.

Direktna ciljna grupa su 5 romske OCD i njihovi predstavnici njih 10.

Indirektna ciljna grupa su sva ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju unapređenje položaja romske zajednice, opštine njih 13 u kojima živi romska zajednica, Fond za manjine, CEKUM i dr lokalni javni donatori.

očekivani rezultati projekta su:

1. Ojačani kapaciteti 5 OCD Roma za učestvuju u planiranju i nadgledanju javnog budžeta za Rome.

2. Formiranje i razvijanje programa u okviru NVO Phiren amenca za nadgledanje i uticaj na budžetske politike koje se odnose na politike za Rome

3. Monitoring finansiranja javnih politika za Rome na lokalnom i nacionalnom nivou za 2017. god.

glavne aktivnosti projekta su:

1. Organizovanje trodnevne obuke za jačanje kapaciteta 5 romskih OCD za učešće u planiranju i nadgledanju javnog budžeta za Rome.

2. Program petomjesečne stručne prakse u NVO Phiren Amenca za 1 Romkinju sa Ekonomskog fakulteta.

3. Analiza finansiranja javnih politika za Rome na lokalnom i nacionalnom nivou za 2017. god.

4. Konferencija povodom predstavljanja rezultata projekta i Analize finansiranja javnih politika za Rome na lokalnom i nacionalnom nivou za 2017. god.

Projekat će trajati šest mjeseci, a ukupan budžet projekta je 10.000 eura od čega kofinansiranje iznosi 10% od ukupnog iznosa.


Partneri

...