loader
romphirenamenca@t-com.me +382 68 189 215
Choose Language

Pregled Sadržaja

Projekat "REintegriši se"

Webmaster 0 comments 18.01.2022

Donator : Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Iznos sredstava: 8,500.00 eura

Trajanje projekta: 10.01.2022 - 10.11.2022.godine 

Projektom ,,REintegriši se!” želi se doprinijeti savremeno koncipiranom modelu izdržavanja zatvorskih kazni, koji
standardizuje nefromalne edukativne programe sa ciljem efikasnije resocijalizacije i reintergacije maloljetnih i punoljetnih
mladih lica, a sa akcentom na unapređenje položaja pripadnike romske i egipćanske zajednice koji se nalaze u
marginalizovanom položaju usled izostanka formalnog obrazovanja, nedodstatka vještina i tradicionalne diskriminacije ove
populacije, koja se iz prostora ukupnih društvenih odnosa preslikava u zatvorski sistem. Ciljna grupa su mladi pripadnici iz
RE populacije od 15 do 30 godina, koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne, a kod kojih su kao visoki riziko faktori
prepoznati izostanak obrazovanja, socijalna i ekonomska izopštenost, nepovoljna sredina i društvena segregacija.
Projekat je zamišljen tako da se unaprijede znanja, vještine i kvalifikacije ove ciljne grupe, poboljša njihov tretman i položaj
u zatvoru, a u postpenalnom periodu povećaju šanse za kvalitetnu i održivu reintegraciju, kroz uključivanje u specifični
edukativno radni program. On podrazumijeva ovladavanje vještinama izrade ukrasnih, ukrasno-uporebnih predmeta,
redizajna, prenamjene i restauracije predmeta, uz razvoj dijela preduzetničkih vještina, odnosno vještina prezentacije i
prodaje proizvoda, a čijim ovladavanjem polaznici stiču trajne sposobnosti koje mogu primijeniti u različitim okolnostima.
Ovaj projektni pristup zasniva se na sprovođenju koncepta socijalnog preduzeća, prilagođenog specifičnim zatvorskim
uslovima, gdje će osim korisnika programa, benefite imati i institucija roz proširivanje ponude tretmanskih programa i
osposobljavanje svojih zaposlenih za njihovo sporvođenje
Sam projekat će biti realizovan u nekoliko faza.
U prvoj fazi projekta projekti tim će zajedno sa angažovanim stručnim saradnicima, kao i menadžmenotm UIKS-a definisati
oblik saradnje i način sporovođenja aktivnosti, koji bi podrazumijevao jasno utvrđivanje metodologije rada, obostranih
obaveza i odgovorosti. Tom prilikom ćemo sa predstavnicima UIKS-a potpisati Memorandum o saradnji. U okviru ove
faze  biće određena  kontak osoba od strane UIKS (koordinator u zatvorskoj ustanovi), koja bi kasnije sa predstavnicima
projektnog tima definisala metodologiju rada, vršila analizu i selekciju kandidata, sprovela ispitivanje i regrutaciju među
mladim pripadnicima RE populacije, te u kontinuitetu pratila realizaciju aktivnosti i šružala motivacionu i psihosocijaln
podršku polaznicima kursa. U ovoj fazi će takođe, od strane UIKS-a, bio određen zatvorski instruktor za rad, koji će
učestovovao u obukama zatvorenika indirekto usvjajajući znanja i vještine izrade ukrasnih, ukrasno-uporebnih predmeta,
redizajna, prenamjene i restauracije predmeta u cilju nakandnog samostalnog rukovođenja ovim programom. Za oba
angažovana lica iz UIKS-a predviđena je naknada za učestvovanje u ovim aktivnostima.
U ovoj fazi projekta će se uspostaviti saradnja i sa administracijom Glavnog grada, kako bi se obezbijedilo predstavljanje
programa na podgoričkom proljećnom, odnosno božićnom bazaru.
U drugoj fazi projekta – realizacija radionica umjetničkih zanata i vještina koja je predviđena da traje 4 mjeseca, odnosno
predviđena je realizacija 32 radionice u trajanju od po 3 školska časa, angažovani stručni saradnici će polaznicima
prenosti znanja i vještine izrade ukrasnih, ukrasno-upotrebnih predmeta, redizajna, prenamjene i restauracije predmeta. U
prvom mjesecu, odnosno tokom prvih 8 radionica polaznici će pratiti teroijski dio i upoznavati se sa materijalima i alatima,
dok će tokom preostala tri mjeseca praktikovati ove vještine sa ciljem samostalne izrade predmeta. Cilj je da po završetku
kursa polaznici budu osposobljeni da samostalno izvršavaju ove predmete, koristeći različite materijale. U ovoj fazi realizovaće se i podaktivnost treniraj trenera – indirektna edukacija zatvorskog instuktora, koji bi nakon okončanja projekta
bio osposobljen da samostalno rukovodi programom. Na kraju ove aktivnosti, alati i materijali nabavljeni kroz aktivnost
projekta, bili bi ostavljeni na upotrebu UIKS-u.
U trećoj fazi projekta – relizacija radionica iz oblasti usavršavanja preduzetničkih vještina, angažovani stručni saradnik će
kroz jednomjesečni kurs, odnosno osam radionica od po dva školska časa, polaznike upoznati sa načinima dolaska za
tržište za svoje proizvode; postojećim mrežama prodaje, osnovama prezentacije svojih proizvoda na socijalnim mrežama i
uslovim direktne prodaje; osnovama adekvatne poslovne komunikacije i ugovaranja poslova. Cilj je da na kraju ove
aktivnosti polaznici, podijeljeni u malim grupama, osmisle prezentaciju proizvoda nastalih u okviru druge faze.
U četvrtoj fazi projekta – realizovaće se prodajna izložbe na podgoričkom proljećnom ili božićnom bazaru, gdje će polaznicima kursa, uz podršku i saradnju predstavnika projektnog tima i predstavnika UIKS-a, biti omogućeno da
učestvuju u direktnoj prodaji proizvoda nastalih u toku radionica i tako do kraja učestvuju u aktivnostima koje
podrazumijeva poslovanje samostalnog preduzetnika. Dio novca koji bude zarađen ovom prilikom biće raspoređen na
račun polaznika, a dio u posebno formirani fond za unapređenje programa Umjetničkih zanata i vještina u zatvoru. Iz tog
fonda bi se sredstva trošila u postprojektnom periodu za nabavku alata i materijala. Zadatak projektnog tima u ovoj fazi
biće da animira javnost da posjeti štand sa proizvodima.
U okviru ove faze realizovaće se i svečana dodjela sertifikata o uspješnom učešću u programu polaznika programa, sa
ciljem da mladi ludi na adekvatan način dožive vrednovanje svoga truda i zalaganja, steknu dodatno samopouzdanje i
osjećaj društvene prihvaćenosti. Svečana dodjela bi se realizovala zajedno sa menadžmentom UIKS-a, uz adekvatnu
medijsku propraćenost.
Tokom cjelokupog trajanja programa, projektni tim će sprovoditi medijsku promociju aktivnosti i ciljano osvješćivanje
javnosti vezano za strateški cilj konkursa jačanje kampanje za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mnjenja o izvršenju
krivičnih sankcija.


Partneri

...